เงื่อนไขการใช้งาน

ปรับปรุงล่าสุดเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

เพื่อให้การใช้งานแอปพลิเคชันเออทิโก (ERTIGO) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และสามารถใช้เป็นระบบเพื่อการบริการแนะนำและสอนการทำท่ากายบริหารบนช่องทางออนไลน์ได้อย่างมีราบรื่น ผู้ใช้บริการโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานอย่างละเอียด และจะต้องยอมรับพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงของการให้บริการของแอปพลิเคชันเออทิโก (ERTIGO)

เมื่อผู้ใช้บริการเริ่มต้นใช้งานแอปพลิเคชันเออทิโก (ERTIGO)  แสดงว่าผู้ใช้บริการยอมรับว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการในการใช้งานบนพื้นฐานการคำนึงถึงการรักษาตัวเองให้ปลอดภัยอยู่ตลอดการใช้งาน โปรดตรวจสอบว่าผู้ใช้บริการมีความพร้อมก่อนการใช้งานหรือเริ่มทำท่ากายบริหารทุกครั้งด้วยเงื่อนไขต่อไปนี้

 1. ผู้ใช้บริการไม่มีกระดูกแตก หัก (มีอาการบวมมากกว่าปกติ)
 2. ผู้ใช้บริการไม่มีกระดูกร้าว แตกหักและยังไม่หายสนิท
 3. ผู้ใช้บริการไม่เป็นผู้ประสบอุบัติเหตุภายใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 4. ผู้ใช้บริการไม่มีแผลผ่าตัดที่ยังไม่หายสนิท

แนวทางในการแนะนำการทำกายบริหารด้วยภาพท่ากายบริหารทั้งประเภทภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในแอปพลิเคชันเออทิโก (ERTIGO) ถูกสร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองซึ่งออกแบบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้บริการยังไม่คุ้นเคย หรือเพิ่งเริ่มต้นกับการทำกายบริหารเพื่อยืดเหยียดกล้ามเนื้อ โปรดใช้งานแอปพลิเคชันอย่างระมัดระวังอย่าฝืนร่างกายมากเกินไป และต้องปฏิบัติตามคำแนะนำเท่าที่ร่างกายของผู้ใช้บริการจะสามารถทำได้อย่างเหมาะสม

หากผู้ใช้บริการทำให้ตัวของผู้ใช้บริการเองได้รับบาดเจ็บ แสดงว่าผู้ใช้บริการตกลงที่ดูแลรักษาร่างกายของผู้ใช้บริการเอง และบริษัทผู้พัฒนาแอปพลิเคชันเออทิโก (ERTIGO) ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของบริการเออทิโก (ERTIGO)

อธิบายถึงการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งช่องทางออนไลน์ และช่องทางอื่น ๆ

ปรับปรุงล่าสุดเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

บริษัท บีนิว เทค จำกัด ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้อธิบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 1. รายละเอียดการติดต่อ
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมโดย บริษัท บีนิว เทค จำกัด สำหรับบริการให้คำแนะนำและสอนการทำท่ากายบริหารผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่แอปพลิเคชัน ERTIGO แอปพลิเคชันไลน์ของ ERTIGO และใช้แอปพลิเคชันควบคู่กับการจัดอบรมสัมมนาเป็นต้น

หากผู้ใช้บริการต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงการขอใช้สิทธิต่าง ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อบริษัทหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทได้ ดังนี้

 • ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
  สถานที่ติดต่อบริษัท บีนิว เทค จำกัด
  เลขที่ 300/ 257 หมู่ที่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
  โทรศัพท์: 086-414-8488
  อีเมล: benewbusiness@gmail.com
 • เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  สถานที่ติดต่อแอปพลิเคชัน ERTIGO
  เลขที่ 300/ 257 หมู่ที่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
  โทรศัพท์: 086-414-8488
  อีเมล: hello@ertigo.me

 2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 • ... คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล .. 2562 รวมถึงกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ระบุว่า บริษัทได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะเมื่อบริษัทมีเหตุผลที่เหมาะสมในการทำเช่นนั้น ซึ่งรวมถึงการแบ่งปันในกลุ่มพันธมิตรของบริษัท บีนิว เทค จำกัด และ/หรือบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทในเครือของบริษัท กฎหมายกำหนดให้บริษัทต้องมีเหตุผลเหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งข้อได้แก่
  • เพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่บริษัทมีกับผู้ใช้บริการ หรือ
  • เป็นหน้าที่ตามกฎหมายที่บริษัทต้องปฏิบัติตาม หรือ
  • เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือ
  • เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ
  • เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล หรือ
  • เมื่อผู้ใช้บริการได้ให้ความยินยอม
 • เมื่อบริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย (รวมเรียกว่าประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งข้างต้น บริษัทจะบอกรายละเอียดและวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวให้ผู้ใช้บริการทราบ
  กรณีที่บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายตามข้อ 3. บริษัทจะบอกรายละเอียดในการดำเนินการดังกล่าวให้ผู้ใช้บริการทราบ โดยการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการดังกล่าวจะไม่ขัดต่อสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเกินควร บริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพื่อประมวลผลตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
  • เพื่อให้บริการตามที่ผู้ใช้บริการสมัคร และ/หรือ ปฏิบัติตามสัญญาที่ทำไว้กับบริษัท
  • เพื่อปกป้องผลประโยชน์สำคัญของผู้ใช้บริการ
  • เมื่อบริษัทได้ประเมินแล้วว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลภายนอกที่อาจจำเป็นต้องเป็นผู้รับการเปิดเผยข้อมูล
  • เพื่อให้บริษัทสามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท การอัปเดตซอฟต์แวร์ และกิจกรรมที่กำลังจะจัดขึ้นให้ผู้ใช้บริการทราบ
  • เพื่อตรวจสอบตัวตน ช่วยในการระบุตัวตนของผู้ใช้ และระบุบริการที่เหมาะสม
  • เพื่อส่งประกาศแจ้งเตือนในเรื่องที่สำคัญ เช่น การติดต่อสื่อสารเพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับสินค้า หรือ บริการที่ซื้อไป การแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการ หรือการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายของบริษัท
  • เพื่อวัตถุประสงค์ภายใน เช่น การตรวจสอบการดำเนินงานภายใน การวิเคราะห์ข้อมูล และการค้นคว้าวิจัย เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ และการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าของบริษัท
  • หากผู้ใช้บริการเข้าร่วมในการจับรางวัล การแข่งขัน หรือรายการส่งเสริมการขายที่คล้ายคลึงกัน บริษัทอาจใช้ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการระบุไว้เพื่อจัดการดูแลโปรแกรมดังกล่าว
  • เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
  • เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัท หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่บริษัท
  • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย
  • เพื่อทำการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ประเมินความเสี่ยง หรือแปลผล เพื่อแสดงผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการในแอปพลิเคชันนี้
  • เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการและสิทธิประโยชน์ของเราให้แก่ผู้ใช้บริการ
  • เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการสูญเสียและต่อต้านการฉ้อโกง
  • เพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาความปลอดภัยของบัญชีและเครือข่าย รวมถึงเพื่อปกป้องบริการของบริษัทเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้ของบริษัททั้งหมด
  • เพื่อวัตถุประสงค์ในการต่อต้านการฉ้อโกงจากการทำธุรกรรมทางออนไลน์กับบริษัท บริษัทจำกัดการใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการต่อต้านการฉ้อโกงตามที่จำเป็นเท่านั้น และอยู่ภายในขอบเขตประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายที่บริษัทประเมินไว้เพื่อปกป้องลูกค้าและบริการของบริษัท สำหรับการทำธุรกรรมทางออนไลน์บางรายการ บริษัทอาจตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ผู้ใช้บริการให้มากับแหล่งข้อมูลที่เข้าถึงได้โดยทั่วไป
  • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่กฎหมายให้อำนาจในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

เมื่อผู้ใช้บริการลงทะเบียนใช้แอปพลิเคชันของบริษัท ซื้อผลิตภัณฑ์ ดาวน์โหลดการอัปเดตซอฟต์แวร์ เชื่อมต่อกับบริการของบริษัท ติดต่อบริษัท ซึ่งรวมถึงทางโซเชียลมีเดีย หรือเข้าร่วมทำแบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์ บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอันเกี่ยวกับการใช้บริการในปัจจุบันและที่อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มขึ้นในอนาคต ดังต่อไปนี้

  • ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อกลาง นามสกุล นามแฝง (หากมี) วันเดือนปีเกิด เพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา ประเทศที่พำนัก ข้อมูลบนเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ (เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้ในการยืนยันตัวตนที่มีลักษณะเดียวกัน) และข้อมูล KYC เป็นต้น
  • ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ตามเอกสารสำคัญ ที่อยู่อาศัยปัจจุบัน สถานที่ทำงาน ตำแหน่งที่อยู่ทางภูมิศาสตร์ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อหรือบัญชีเข้าใช้งานสำหรับการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่าง (เช่น ไอดีไลน์ (LINE ID))
  • ข้อมูลสุขภาพ เช่น น้ำหนัก ส่วนสูง ความดันโลหิต อัตราการเต้นของหัวใจ ระดับน้ำตาลในเลือด ประวัติประจำเดือน ประวัติโรคประจำตัว เอกสารคนไข้ รวมถึง ประวัติและข้อมูลทางการรักษา การวินิจฉัยและการทดสอบทางการแพทย์ก่อนหน้า การใช้ยาบางชนิดในปัจจุบันหรือก่อนหน้า ประวัติข้อมูลสุขภาพภายในครอบครัว  พฤติกรรมด้านสุขภาพ ข้อมูลนี้อาจเก็บรวบรวมผ่านแบบสำรวจภายในแอปพลิเคชันหรือแบบสำรวจทางสุขภาพอื่น ที่ท่านอาจถูกขอให้กรอกข้อมูลหรือดำเนินการเช่น ผ่านทางเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ซึ่งจะเก็บรวบรวมจังหวะการเต้นของหัวใจและการคำนวณจังหวะต่อจังหวะเป็นต้น
  • ข้อมูลสนทนาระหว่างการใช้บริการ และ/หรือ สนทนากับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ และโซเชียลมีเดียของบริษัท เช่น ข้อมูลข้อความตัวอักษรและภาพนิ่ง
  • ข้อมูลทางเทคนิค อุปกรณ์หรือเครื่องมือ เช่น ข้อมูลการใช้งานแอปพลิเคชัน หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address หรือ MAC address) คุกกี้ (Cookies ID) เว็บบีคอน (Web beacon) พิกเซลแท็ก (Pixel Tag) หรือ Software Development Kit (SDK) รหัสประจำอุปกรณ์ (Device ID) รุ่นและประเภทของอุปกรณ์ เครือข่าย ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลการเข้าถึง ข้อมูลการเข้าใช้งานแบบ Single Sign-On (SSO) ล็อก (Log) ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ (Login) ระยะเวลาที่เข้าถึง การใช้งานและระยะเวลาการใช้งานแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ ประวัติการค้นหา ข้อมูลการเรียกดู ค่าเขตเวลา (Time zone) และสถานที่ตั้ง (Location Data) ประเภทและเวอร์ชั่นของปลั๊กอินเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม รวมถึงเทคโนโลยีอื่น บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์ม ข้อมูลทางเทคนิคอื่น จากการใช้งานบนแพลตฟอร์มและระบบปฏิบัติการ เป็นต้น 
  • ข้อมูลอื่น เช่น บันทึกการสื่อสารหรือการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้บริการกับบริษัท รายละเอียดเรื่องร้องเรียนหรือการออกความเห็น คำขอใช้สิทธิต่าง ผลประเมินการสำรวจความคิดเห็น บันทึกเสียง ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว คลิปบันทึกเสียง บันทึกการสื่อสารผ่าน Log / Chat-Bot ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัท และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หากผู้ใช้บริการเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามอื่นใด ซึ่งเป็นบุคคลในครอบครัว เพื่อน บุคลากรของนิติบุคคล และ / หรือ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการแก่บริษัท เช่น ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้มีอำนาจกระทำการแทน บุคคลอ้างอิง คู่ค้า เป็นต้น ขอให้ผู้ใช้บริการโปรดแจ้งให้บุคคลเหล่านั้นทราบเกี่ยวกับรายละเอียดตามนโยบายฉบับนี้ และขอความยินยอมจากบุคคลเหล่านั้นหากจำเป็น หรือกำหนดฐานทางกฎหมายอื่นเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทสามารถเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามเหล่านี้ได้

4. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใช้บริการโดยตรง และเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้บริการเข้าใช้งานแอปพลิเคชันของบริษัทหรือติดต่อกับบริษัท นอกจากนี้บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากพันธมิตร และจากแหล่งที่มาอื่น ๆ โดยบริษัทยึดถือและปฏิบัติตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดและเฉพาะกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้เท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้บริการสร้างและมอบให้กับบริษัท
  ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ผู้ใช้บริการได้มอบให้กับบริษัทเอง และข้อมูลที่มอบโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการหรือธุรกิจของท่าน รวมถึงผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ใช้บริการหรือกระทำการแทนผู้ใช้บริการ
  • เมื่อผู้ใช้บริการได้ลงทะเบียนสมัครบริการของบริษัท
  • เมื่อผู้ใช้บริการติดต่อสื่อสารกับบริษัทผ่านแอปพลิเคชัน อีเมล โทรศัพท์ และสื่อสังคมออนไลน์
  • เมื่อผู้ใช้บริการทำแบบสำรวจหรือรายการส่งเสริมทางการตลาดของบริษัท
  • เมื่อผู้ใช้บริการมีกิจกรรมบนแอปพลิเคชันของบริษัท ได้แก่ ข้อมูลสุขภาพส่วนตัว ข้อมูลสุขภาพของบุคคลอื่นที่ผู้ใช้บริการเป็นผู้บันทึก การปรับปรุงข้อมูลส่วนตัว และการตั้งค่าต่าง ในแอปพลิเคชัน
  • เมื่อผู้ใช้บริการชำระเงินค่าบริการของบริษัท บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน
    
 • แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ
  เมื่อผู้ใช้บริการเข้าใช้แอปพลิเคชันของบริษัท บริษัทจะมีการเก็บข้อมูลของท่าน ดังนี้
  • ข้อมูลการใช้บริการของผู้ใช้บริการ
  • ข้อมูลการติดต่อสื่อสารกับบริษัท
  • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารกับบริษัท
 • แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้เก็บรวบรวมจากผู้ใช้บริการ
  • บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจากบุคคลอื่นหากบุคคลนั้นได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อส่งบัตรของขวัญและผลิตภัณฑ์ หรือเชิญให้ผู้ใช้บริการเข้าร่วมบริการหรือ
   ฟอรั่มของบริษัท
  • นอกจากนี้ บริษัทอาจตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากผู้ใช้บริการเมื่อลงทะเบียนใช้แอปพลิเคชันของบริษัทกับบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาความปลอดภัยและป้องกันการฉ้อโกง
 • คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ
  บริษัทอาจเก็บรวบรวมและใช้งานคุกกี้ และ / หรือ เทคโนโลยีอื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เมื่อผู้ใช้บริการมีการใช้งานเว็บไซต์ และ / หรือ แอปพลิเคชันของบริษัท รวมถึงการทำธุรกรรม การใช้ผลิตภัณฑ์ และ / หรือ บริการของบริษัทผ่านช่องทางดิจิทัลและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การเก็บรวบรวมคุกกี้ และ / หรือ การใช้งานเทคโนโลยีอื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน จะช่วยให้บริษัทสามารถจดจำการใช้งานและความชื่นชอบของผู้ใช้บริการ รวมถึงการวิเคราะห์ความสนใจของผู้ใช้บริการเพื่อปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ และ / หรือ แอปพลิเคชันของบริษัท ให้ตอบสนองต่อความต้องการและการใช้งานของผู้ใช้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้งานเว็บไซต์ และ / หรือ แอปพลิเคชันของบริษัท ผู้ใช้บริการสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากนโยบายการใช้คุกกี้ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทอาจมีการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนของผู้ใช้บริการแก่ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น Google ทั้งในและต่างประเทศ โดย Google จะมีการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น คุกกี้ และ / หรือ Software Development Kit (SDK) ในการติดตามและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการใช้งานของผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์และ / หรือแอปพลิเคชันของบริษัท ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถศึกษารายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูลของ Google ได้ที่หัวข้อ “How Google uses data when you use our partner’s sites or apps” ที่ www.google.com/policies/privacy/partners หรือ URL อื่นตามที่ Google กำหนด ผู้ใช้บริการสามารถปฏิเสธการรวบรวมข้อมูลผ่านคุกกี้ได้ผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้การตั้งค่าดังกล่าวอาจลดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันลง
   

5. การแบ่งปันและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 • บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการกับองค์กรและ/หรือบุคคลภายนอกเป็นครั้งคราว ซึ่งสามารถแยกประเภทได้ดังนี้
  • บุคลากรทางการแพทย์ หรือผู้ให้บริการคำปรึกษาด้านสุขภาพ ที่เป็นพันธมิตรกับแอปพลิเคชันนี้
  • กลุ่มคลินิก สถานพยาบาล ที่เป็นพันธมิตรของบริษัท บีนิว เทค จำกัด
  • หน่วยงานราชการตามกฎหมาย
  • พันธมิตรผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชัน หรือ บริการของบริษัท เช่น ผู้ให้บริการระบบยืนยันตัวบุคคล ผู้ให้บริการประกันวินาศภัย ผู้ให้บริการประกันชีวิต ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้บริการด้านโฆษณา ด้านการตลาดและสื่อสังคมออนไลน์ ผู้ให้บริการด้านการชำระเงินและการทำธุรกรรม ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้บริการด้านการขนส่ง  และผู้ให้บริการด้านเภสัชกรรม เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่บริษัทมีกับผู้ใช้บริการ และตามที่ผู้ใช้บริการร้องขอ บริษัทจะกำกับดูแลให้บุคคลภายนอกดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลโดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่พันธมิตรผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชัน หรือ บริการของบริษัท
  บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทที่เป็นผู้ให้บริการต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะบริษัทประกันวินาศภัย บริษัทประกันชีวิต เพื่อวัตถุประสงค์เช่น การประมวลผลข้อมูล การดำเนินการตามคำสั่งซื้อของลูกค้า การนำส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ใช้บริการ การจัดการและปรับปรุงข้อมูลลูกค้า การให้บริการลูกค้า การประเมินความสนใจของผู้ใช้บริการในผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท และการดำเนินการศึกษาวิจัยลูกค้า หรือการสำรวจความพึงพอใจ โดยบริษัทเหล่านี้มีหน้าที่ในการคุ้มครองข้อมูลของผู้ใช้บริการ และอาจมีสถานที่ตั้งอยู่ที่ใดก็ตามที่บริษัทดำเนินงานอยู่
 • อื่น ๆ
  บริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการตามกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย การฟ้องร้องดำเนินคดี และ/หรือการร้องขอจากหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานภาครัฐภายในหรือนอกประเทศที่ผู้ใช้บริการอาศัยอยู่ นอกจากนี้ บริษัทยังอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการหากบริษัทเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นมีความจำเป็นหรือมีความเหมาะสม เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงของชาติ การบังคับใช้กฎหมาย หรือประเด็นอื่นใดที่มีความสำคัญต่อส่วนรวม นอกจากนี้ บริษัทยังอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการเฉพาะในกรณีที่สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ หากบริษัทเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นมีความจำเป็นตามสมควรต่อการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท หรือเพื่อปกป้องการปฏิบัติงานหรือผู้ใช้ของบริษัท ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะหรือหน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมบริษัท หรือการขายกิจการ บริษัทอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ และทั้งหมดที่บริษัทเก็บรวบรวมไว้ไปยังบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 • การแบ่งปันข้อมูลกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ
  แอปพลิเคชันอื่นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลจากแอปพลิเคชันของบริษัทต้องมีการกำหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัยของข้อมูลไว้อย่างชัดเจน และผู้ใช้บริการต้องทำความเข้าใจก่อนที่จะอนุญาตให้แอปพลิเคชันนั้น ๆ เข้าถึงข้อมูลสุขภาพของผู้ใช้บริการจากแอปพลิเคชันของบริษัทได้
  เมื่อผู้ใช้บริการได้เลือกแบ่งปันข้อมูลสุขภาพของผู้ใช้บริการกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ ข้อมูลต่าง ๆ ที่แบ่งปันนั้นจะผ่านจากแอปพลิเคชันของบริษัทไปยังแอปพลิเคชันอื่น ๆ ตามที่ผู้ใช้บริการเลือกไว้ซึ่งไม่ได้ส่งเข้ามาที่บริษัท

6. การดูแลและระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

 • การปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เช่น แอปพลิเคชันจะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการระหว่างการส่งผ่านข้อมูลโดยใช้การเข้ารหัส เช่น Transport Layer Security (TLS) เมื่อบริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ บริษัทจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีการเข้าถึงอย่างจำกัดซึ่งมีอยู่ในสถานประกอบการที่ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ
  เมื่อผู้ใช้บริการใช้ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือแอปพลิเคชันบางอย่างของบริษัท หรือโพสต์ข้อความในฟอรั่ม ห้องแช็ต หรือบริการเครือข่ายสังคมของบริษัท ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ จะสามารถมองเห็นข้อมูลส่วนบุคคลและคอนเทนต์ที่ผู้ใช้บริการแชร์ และสามารถอ่าน เก็บรวบรวม หรือนำข้อมูลนั้นไปใช้ได้ ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้บริการเลือกแชร์หรือส่งในกรณีเหล่านี้ เช่น หากผู้ใช้บริการระบุชื่อและที่อยู่อีเมลของท่านในข้อความที่ผู้ใช้บริการโพสต์ลงในฟอรั่ม ข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณะ เพราะฉะนั้น โปรดระมัดระวังเมื่อใช้คุณสมบัติเหล่านี้
 • ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
  บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการในระหว่างที่ผู้ใช้บริการเป็นลูกค้า หรือมีความสัมพันธ์อยู่กับบริษัท หรือตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ และเมื่อผู้ใช้บริการสิ้นสุดความสัมพันธ์กับบริษัท บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไว้ต่อไปภายหลังจากนั้นตามระยะเวลาที่จำเป็นตามอายุความ หรือระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาตไว้ บริษัทอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเป็นระยะเวลา 5 ปีนับแต่ยุติความสัมพันธ์
  ทั้งนี้ บริษัทจะมีการดำเนินการในขั้นตอนที่เหมาะสม เพื่อทำการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของผู้ใช้บริการได้เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

7. การปิดบัญชีและลบข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ใช้บริการสามารถปิดบัญชีหรือลบบัญชีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ เพียงเลือกเมนู ไปที่ อื่นๆ > จัดการแอคเคาท์ > ลบบัญชีในแอปพลิเคชัน หรือหากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามหรือแจ้งขอความช่วยเหลือมาได้ที่อีเมล benewbusiness@gmail.com ซึ่งมีรายละเอียดระบุไว้ในหน้าจัดการบัญชีบนแอปพลิเคชัน

8. การโฆษณาและการตลาด

เพื่อประโยชน์ในการได้รับสินค้าหรือบริการของบริษัท บริษัทใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการเพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงสินค้าหรือบริการ และทำการตลาดผ่าน Google, Facebook, pixel tracking code และอื่น ๆ บริษัทใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้สินค้าหรือบริการเหมาะสมกับผู้ใช้บริการ แอปพลิเคชันและ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทอาจแสดงโฆษณาจากบุคคลที่สามเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการของบริษัท เช่น Google AdSense, BuySellAds บุคคลที่สามเหล่านี้อาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพื่อดำเนินการเหล่านี้เท่านั้น และมีหน้าที่ไม่เปิดเผยหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่น บริษัทอาจส่งข้อมูลหรือจดหมายข่าวไปยังอีเมลของผู้ใช้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอสิ่งที่เหมาะสมและน่าสนใจกับผู้ใช้บริการ หากผู้ใช้บริการไม่ต้องการรับการติดต่อสื่อสารจากเราผ่านทางอีเมลอีกต่อไป ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อมายังอีเมลของบริษัทได้

9. สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

สิทธิของผู้ใช้บริการในข้อนี้เป็นสิทธิตามกฎหมายที่ผู้ใช้บริการควรทราบ เมื่อบทบัญญัติหมวดสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลบังคับใช้ ผู้ใช้บริการสามารถขอใช้สิทธิต่าง ๆ ได้ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายในแต่ละประเทศ และนโยบายที่กำหนดไว้ในขณะนี้หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ตลอดจนหลักเกณฑ์ตามที่บริษัทกำหนดขึ้น และในกรณีผู้ใช้บริการมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ หรือถูกจำกัดความสามารถในการทำนิติกรรมตามกฎหมาย ผู้ใช้บริการสามารถขอใช้สิทธิโดยให้บิดาและ / หรือมารดา ผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือมีผู้อำนาจกระทำการแทนเป็นผู้แจ้งความประสงค์ได้ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • สิทธิการเพิกถอนความยินยอม
  เมื่อผู้ใช้บริการให้ความยินยอมกับบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะ ผู้ใช้บริการสามารถเพิกถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอยู่กับบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่มีข้อจำกัดสิทธิตามกฎหมาย หรือมีสัญญาที่ให้ประโยชน์ผู้ใช้บริการอยู่
  การถอนความยินยอมของผู้ใช้บริการในส่วนที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับการขอรับบริการ อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือให้บริการกับผู้ใช้บริการได้ หรืออาจส่งผลให้ธุรกรรมหรือกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องถูกระงับ หรือหยุดลงชั่วคราว หรืออาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการในการรับทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และ / หรือ บริการต่าง ๆ เช่น ผู้ใช้บริการจะไม่ได้รับข้อเสนอผลิตภัณฑ์ และ / หรือ บริการ สิทธิประโยชน์ โปรโมชั่นหรือข้อเสนอใหม่ ๆ ไม่ได้รับผลิตภัณฑ์ และ / หรือ บริการที่ถูกใจมากยิ่งขึ้นและสอดคล้องหรือตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ หรือไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร คำแนะนำอันเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ เป็นต้น เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการ จึงควรศึกษาและสอบถามถึงผลกระทบก่อนถอนความยินยอม
 • สิทธิการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
  ผู้ใช้บริการมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท และขอให้บริษัททำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ผู้ใช้บริการ
 • สิทธิ์การโอนย้ายข้อมูล
  ผู้ใช้บริการมีสิทธิขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทกำหนดไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค
  ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการข้างต้นต้องเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้บริการได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทในการเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือ เปิดเผย หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือ เปิดเผยเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ และ / หรือ บริการของบริษัทได้ตามความประสงค์ซึ่งผู้ใช้บริการเป็นคู่สัญญาอยู่กับบริษัท หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของผู้ใช้บริการก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ และ / หรือ บริการของบริษัท หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอื่นตามที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายกำหนด
 • สิทธิการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  ผู้ใช้บริการมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเมื่อใดก็ได้ หากการเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ทำขึ้นเพื่อการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์ หากผู้ใช้บริการยื่นคัดค้าน บริษัทจะยังคงดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการต่อไปเฉพาะที่บริษัทสามารถแสดงเหตุผลตามกฎหมายได้ว่ามีความสำคัญยิ่งกว่า หรือเป็นไปเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ตามแต่ละกรณี นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการยังมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติได้อีกด้วย
 • สิทธิการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
  ผู้ใช้บริการมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการได้ หากผู้ใช้บริการเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการถูกเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือ เปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเห็นว่าบริษัทหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ หรือเมื่อผู้ใช้บริการได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว
 • สิทธิการระงับการใช้ข้อมูล
  ผู้ใช้บริการมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราว ในกรณีที่บริษัทอยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอใช้สิทธิคัดค้านของผู้ใช้บริการ หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทหมดความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่ผู้ใช้บริการขอให้บริษัทระงับการใช้แทนสิทธิการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ผู้ใช้บริการมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ที่อีเมล benewbusiness@gmail.com  บริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำร้องขอที่ไม่สมเหตุสมผล ไม่ได้เป็นไปตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้ และ/หรือ คำขอที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำร้องของผู้ใช้บริการตามขอบเขตที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถร้องเรียนต่อสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจกำกับดูแลด้านข้อมูลส่วนบุคคล ตามช่องทางที่ประกาศกำหนด

10. ผู้เยาว์

หากผู้ใช้บริการมีอายุต่ำกว่า 20 ปีหรือมีข้อจำกัดความสามารถตามกฎหมาย บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ บริษัทอาจจำเป็นต้องให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองของคุณให้ความยินยอมหรือที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ หากบริษัททราบว่ามีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง บริษัทจะดำเนินการลบข้อมูลนั้นออกจากระบบเก็บข้อมูลของบริษัท

11. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนบุคคล

บริษัทจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนบุคคลตัวนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับหรือข้อกำหนดด้านการปฏิบัติงานที่มีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจะประกาศให้ทราบอย่างชัดเจนผ่านแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ของบริษัท และ/หรือ แจ้งเตือนทางที่อยู่อีเมลแก่ผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการไม่ต้องการตอบรับหรือยอมรับการปรับปรุงใด ๆ ก็ตามในนโยบายความเป็นส่วนบุคคลฉบับนี้ ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกการใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันของบริษัทหรือแจ้งมาที่อีเมล benewbusiness@gmail.com